InterVision   Service e-Memo 1 InterVision   Service e-Memo 2 InterVision   Service e-Memo 3

e-Memo e-Signature ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์ และการอนุมัติเอกสาร

สร้างเอกสารผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษสามารถอนุมัติเอกสาร ได้ทุกที่ทุกเวลาโดย ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ติดตามสถานะเอกสาร และสามารถแจ้งเตือนได้ทางเว็บไซต์ อีเมล หรือไลน์

ติดต่อเรา

e-Memo e-Signature

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

สร้างเอกสารผ่านระบบโดยไม่ต้องใช้กระดาษ สามารถอนุมัติเอกสาร ได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ ติดตามสถานะเอกสาร และสามารถแจ้งเตือนได้ทางเว็บไซต์ อีเมลล์ หรือไลน์
InterVision   Service e-Memo 1
InterVision   Service e-Memo 1

ทำไมต้องใช้

e-Memo & e-Signature

สร้างเอกสารออนไลน์ ไม่ต้องใช้กระดาษ

เซ็นอนุมัติเอกสารได้ทุกที่ ทุกเวลา

แจ้งเตือนผ่าน เว็บไซต์ อีเมล หรือไลน์

มั่นใจความปลอดภัยในการใช้ e-Signature ที่ถูกต้องกฎหมาย

InterVision   Service Web Design 4

ทำงานออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องทำงานแบบ New Normal ไม่ต้องเข้าออฟฟิศก็สามารถทำงานเอกสารได้

InterVision   Service Web Design 5

ลดการใช้กระดาษ

ปัญหาการใช้กระดาษต้องใช้พื้นที่จัดเก็บจำนวนมาก อีกทั้งยังใช้ต้นทุนในการพิมพ์และการจัดการ

InterVision   Service Web Design 4

ลดขั้นตอนการส่งเอกสาร

การปลอมแปลงเอกสารอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการยืนยันตัวตน และการตรวจสอบด้วยตาเปล่าอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

InterVision   Service Web Design 5

ป้องกันการปลอมแปลง

การส่งเอกสารหลายขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลานาน ส่งผลให้การดำเนินงานล้าช้า อีกทั้งการติดตามเอกสารทำได้ยาก หรืออาจเกิดการสูญหายได้

ฟีเจอร์ระบบ e-Memo และ e-Signature โดย InterVision
ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

e-Document

สร้างเอกสารโดยอัปโหลดแบบฟอร์มเอกสารขององค์กรหรือสร้างจากระบบโดยตรงได้

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

e-Signature

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และตราประทับผ่านกระบวนการเข้ารหัสและรับรองตามกฏหมาย

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

Approval System

อนุมัติเอกสารและติดตามสถานะได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิศ

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

Notification

แจ้งเตือนเอกสารสำคัญผ่านเว็บไซต์ อีเมล ไลน์ รองรับอุปกรณ์ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

Backup

จัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยบน Cloud สำรองข้อมูล และตรวจสอบสถานะของเอกสารย้อนหลังได้

Service 4

ระบบจัดทำเอกสารออนไลน์และการอนุมัติเอกสาร

Dashboard

แสดงผลการทำงานผ่านหน้า Dashboard ที่เข้าใจง่าย ช่วยให้การดำเนินงานขององค์กรดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครบ้างที่ ต้องการ บริการนี้?

บริษัทที่มีพนักงานปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อจัดการเอกสารไดุ้กที่ทุกเวลา

บริษัทที่ต้องใช้ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในการทำสัญญาหรือธุรกรรมที่มีกฏหมายมาเกี่ยวข้อง

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล บริการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล