Web Development InterVision Service 1 Bitrix24 ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) InterVision Service 2 Bitrix24 ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) InterVision Service 3

ระบบการยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ e-KYC

ระบบการยืนยันตัวตนที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
เพื่อให้ลูกค้าของคุณใช้งานระบบได้อย่างปลอดภัย


ติดต่อเรา

ทำไมถึงต้องทํา ระบบ
e-KYC
กับ InterVision

เรามีบริการระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อให้สามารถพิสูจน์และระบุตัวตนลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

e-KYC คืออะไร ?

e-KYC (e - Know Your Customer) คือ กระบวนการทำความรู้จักลูกค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยในการระบุและยืนยันตัวตน (Identification and Validation) ได้สะดวกรวดเร็วกว่าการทำ KYC แบบเดิม

 • ระบุ และพิสูจน์ตัวตนได้ถูกต้องแม่นยำ

 • สร้างความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งาน

 • ลดขั้นตอนเอกสาร และการเดินทางไปยืนยันตัวตนด้วยตนเอง (Face-to-Face)

 • ใช้งานได้ง่าย ส่งผลต่อประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้า

ระบบการยืนยันตัวตน e-KYC

ติดตั้งง่าย สามารถปรับแต่งหน้าจอและขั้นตอนต่างๆ
ได้ตามความต้องการ

ฟีเจอร์ ระบบ e-KYC ระบบการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

OTP Number

การยืนยันตัวตนโดยใช้รหัส OTP
ผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ID Card Scan

สแกนบัตรประชาชนโดยสามารถเก็บข้อมูล
จากหน้า-หลังบัตร

Face Scan

ตรวจสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
ด้วยการสแกนใบหน้า

Fingerprint Scan

ตรวจสอบอัตลักษณ์ส่วนบุคคล
ด้วยการสแกนนิ้ว

Personal Data

ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
เช่น วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เป็นต้น

PIN Code

สามารถกำหนดรหัสผ่าน PIN
ก่อนการเข้าใช้งานระบบ

ระบบ e-KYC เหมาะกับใคร ?

 • สถาบันการเงิน หรือผู้บริการทางด้านธุรกรรมการเงิน

 • ระบบ e-Payment, e-Wallet และสินทรัพย์ดิจิทัล

 • บริษัทประกันภัย และโบรกเกอร์

 • หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่ให้บริการประชาชน

 • ธุรกิจโรงแรมหรือธุรกิจการบิน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูล บริการให้คำปรึกษาการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรยุคดิจิทัล

ติดต่อเรา

เรายินดีที่จะฟังและตอบคำถามลูกค้าทุกท่าน